Rosh Hashanah Challah Covers

Rosh Hashanah Challah Covers
Challah covers specifically designed with the Jewish New Year, Rosh Hashanah (ראש השנה), in mind.
Products

Rosh Hashanah Challah Cover 565

Available in Navy Velvet, White Velvet, or White Brocade Rosh Hashanah Challah Cover 565 Tooltip icon